Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden SomaVita BV

 
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
SomaVita BV: De onderneming die onder de handelsnaam SomaVita BV, gevestigd te Lelystad, kantoorhoudende aan de Donaustraat 175A, 8226 LG te Lelystad, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad, onder nummer 74220691.
Ontvangstbevestiging: De ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.3 van deze voorwaarden.
Produkt: Het produkt dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en SomaVita BV binnen een overeengekomen termijn aan klant geleverd dient te worden, waarvoor klant een bepaalde prijs dient te betalen.
Klant: Diegene die het Product aanschaft op de site van SomaVita BV en bereid is de daarvoor geldende prijs in euro’s aan SomaVita BV te voldoen en verklaart akkoord te gaan met deze overeenkomst en alle daarop volgende uitingen.
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.
2. Toepasselijkheid
2.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten inzake door SomaVita BV middels haar website op de markt gebrachte producten. Met het plaatsen van een bestelling heeft de koper kennis kunnen nemen van en wordt de koper geacht zich akkoord te verklaren met deze voorwaarden. Op uw verzoek zenden wij een exemplaar van deze voorwaarden aan u toe.
2.2 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk, indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van onze contractspartij of onderhandelingspartner zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk door ons zijn aanvaard.
2.3 Indien een met ons gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.
2.4 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen over mogelijk nietige bepalingen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, met als uitgangspunt dat de strekking van de overeenkomst en deze voorwaarden behouden blijft.
2.5 Op al onze overeenkomsten is “het” Nederlands recht van toepassing.
3. Aanbiedingen / Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van SomaVita BV zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging heeft ontvangen. Indien SomaVita BV de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan SomaVita BV melden.
3.2 Wij zijn gerechtigd onze aanbiedingen of prijsopgaven te herroepen, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
3.3 De overeenkomst tussen SomaVita BV en u komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door SomaVita BV. Een koopovereenkomst komt tot stand indien wij uw bestelling (aanbod) schriftelijk of per e-mailbericht hebben aanvaard. Deze aanvaarding vindt normaalgesproken plaats per e-mailbericht door middel van een “ontvangstbevestiging”, die tevens fungeert als factuur. Wij adviseren u de ontvangstbevestiging uit te printen en te bewaren in uw administratie.
3.4 SomaVita BV is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt SomaVita BV dit mee binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling.
3.5 Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4. Transport en betaling
4.1 Wij behouden ons het recht voor betaling vóór aflevering te verlangen.
4.2 SomaVita BV behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
5. Levering en risico
5.1 De door u gekochte zaken worden in beginsel binnen 72 uur (3 werkdagen) na de dag waarop de koopovereenkomst is gesloten verzonden.
5.2 Levering vindt plaats door middel van bezorging op het door u bij uw bestelling opgegeven adres in Nederland. De levering wordt door een koerierdienst gedaan of met de post. Voor de levering door een koerierdienst  betekent dit veelal dat de producten twee keer worden aangeboden.
5.3 Wanneer uw adres niet via een verharde rijweg of anderszins redelijk bereikbaar is, wordt afgeleverd op een adres dat zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk opgegeven adres ligt.
5.4 Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies bij u worden bezorgd/afgeleverd, dient u dat bij of dadelijk na de aanneming van de zaken schriftelijk (of via het contactformulier op onze website) bij ons te melden waarbij u de algemene aard van de schade of het verlies dient aan te geven, bij gebreke waarvan u geacht wordt de zaken zonder uiterlijk zichtbare schade of verlies te hebben ontvangen.
5.5 De door ons opgegeven aflevertermijn is geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn dienen wij – alvorens wij eventueel in verzuim geraken – derhalve eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Dit laat onverlet dat de klant het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden indien de levertijd meer dan 14 dagen bedraagt.
5.6 Wanneer u in gebreke bent met het verrichten van een handeling waarmee u aan de aflevering moet meewerken, zijn de daaruit voortvloeiende kosten (waaronder die van opslag, administratie en beheer) voor uw rekening.
5.7 De zaken komen voor uw risico vanaf het moment van de bezorging, derhalve vanaf het moment dat u (of iemand namens u) in het bezit of de macht van de zaken bent gesteld. Vanaf het moment dat u er redelijkerwijs rekening mee dient te houden dat u de zaken aan ons terug zult (moeten) geven, dient u als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan te zorgen. Indien de zaak teniet of achteruit is gegaan doordat u niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd, kunt u geen vervanging van de afgeleverde zaak eisen.
5.8 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 14 werkdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met SomaVita BV te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en de pot(ten) onaangebroken.
5.9 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 5.8 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan SomaVita BV te melden. U dient het onaangebroken product binnen 14 werkdagen na ontvangst terug te sturen naar SomaVita BV. U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen.
5.10 Indien u reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst met SomaVita BV ingevolge artikel 5.8 en 5.9 van deze voorwaarden heeft herroepen, zal SomaVita BV deze betalingen binnen 14 dagen nadat SomaVita BV het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.
5.11 SomaVita BV behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van SomaVita BV of de leverancier van het product) is beschadigd. De kosten voor retourzendingen naar het adres van SomaVita BV zijn altijd voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen.
5.12 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van SomaVita BV schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal SomaVita BV u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. SomaVita BV heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van SomaVita BV, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan SomaVita BV zijn voldaan.
7. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
7.1 SomaVita BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
7.2 Omstandigheden in de zin van artikel 7.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door SomaVita BV geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 SomaVita BV garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
9. Klachten
9.1 U dient een klacht telefonisch of per mail kenbaar te maken bij de Klantenservice van SomaVita BV.
9.2 Klachten over de geleverde producten zijn niet ontvankelijk, indien de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd, indien er sprake is geweest van feitelijk onjuist gebruik, of indien er sprake is van wijzigingen aan het geleverde die niet door ons zijn verricht.
10. Elektronische communicatie
10.1 Wij erkennen elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch heeft plaatsgevonden. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden erkent u dit ook en zult u dat evenmin doen.
11. Contact gegevens
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:
SomaVita BV
Donaustraat 175A
8226 LG Lelystad
Of  via het contactformulier op onze website
Disclaimer
De informatie op de site van SomaVita BV is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De artikelen zijn geschreven in beknopte vorm en zijn niet uitputtend. Ze dienen niet als vervanging van een consult of behandeling bij uw arts of diëtist, maar als bron van algemene informatie. Aan de geboden informatie kan geen diagnostische waarde, noch therapeutische waarde worden ontleend. Behalve indien expliciet anders vermeld, is SomaVita BV als zodanig niet aansprakelijk voor de effectiviteit van de aangeboden producten, inhoud van de bijsluiterteksten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelingsmethoden en overige tekstuele omschrijvingen op deze website, noch kunnen hier garanties op worden afgegeven. Met het gebruik van deze website verklaart gebruiker dat dit voor eigen risico geschiedt, en alle verantwoordelijkheid verband houdende met het gebruik van deze website bij de gebruiker ligt.

Toevoegen aan wachtlijst Wij informeren u wanneer het product op voorraad is. Laat hieronder uw geldig e-mailadres achter.

No fields found, please go to settings & save/reset fields